27 By Info Off

اسپند درهم (اسفند درهم شاخ و برگ و نخودی)

خرید اسپند درهم یا همان اسپند مخلوط از فروشنده عمده اسپند . فروش اسپند درهم از شاخ و برگ و قپه نخودی .

اسپند درهم یا اسپند مخلوط : اسپندی است که همانطور که چیده می شود بسته بندی و خرید و فروش می شود . از مهمترین ویژگی های این نوع اسپند دود فراوان آن است که بیشتر در مراسم مورد استفاده قرار می گیرد.

مزیت اسپند درهم : دود فراوان

عیب اسپند درهم : حجم زیاد و پر کردن فضای انبار

فروش عمده اسپند درهم : برای خرید عمده اسپند درهم با شماره های مندرج در انتهای صفحه تماس بگیرید.

اسپند درهم بیشتر نخودی
اسپند درهم بیشتر نخودی
اسپند درهم