تشخیص اصالت و مرغوبیت زعفران مبتنی بر پردازش تصویر و شبکه های عصبی

دسته بندی انواع زعفران شامل سرگل ، نگین و پوشال در نظر گرفته می شود . برای هر دسته ، چهار روش تقلب و سه رتبه کیفی شناسایی و تصویر برداری می شود .

تشخیص اصالت و تعیین رتبه مرغوبیت زعفران معمولاً در آزمایشگاه های کیفیت سنجی زعفران انجام می شوند . اما پردازش تصویر مبتنی بر شبکه های عصبی و پارامترهای آماری راهکار ساده تر و سریعتری برای تشخیص اصالت و تعیین رتبه مرغوبیت زعفران ارائه میکند . برای این منظور، دیتابیس شامل تصاویری از انواع زعفران اصل ، انواع زعفران تقلبی و انواع رتبه های ‌‌‌‌‌‌کیفیتی زعفران لازم است که ویژگی‌های دقیقی بدست آیند و بر اساس آنها در گام اول اصلالت زعفران مشخص شده و سپس رتبه کیفی و مرغوبیت آن تعیین گردد .