تفاوت و مقایسه روغن زرد گاوی و روغن زرد گوسفندی

تفاوت روغن زرد گوسفندی و روغن زرد گاوی :

  • روغن زرد گاوی نسبت به گوسفندی زرد تر است
  • روغن زرد گوسفندی بوی معطر و خاصی دارد
  • روغن زرد گاوی غلیظ تر است
  • روغن زرد گوسفندی حدود 85 درصد گرانتر از روغن زرد گاو است
  • هر دو روغن زرد گوسفند و گاو از چربی شیر آنها تهیه می شوند
  • روغن زرد کم جوش زودتر خراب می شود و روغن زرد پر جوش کیفیت پایین دارد
  • هر دو روغن بایستی در جای نسبتا سردی نگهداری شوند
  • روغن زرد گوسفندی/گاوی که از علوفه تازه تغذیه شود بسیار مقوی تر از روغن زرد گوسفند/گاو است که از علوفه خشک و بی کیفیت تغذیه کند می باشد
  • روغن زرد گوسفندی کم یاب تر است
  • روغن زرد گوسفندی که از شیر میش بدست می آید از روغنی که از بز بدست می آید هم گرانتر و هم مقوی تر است (به گفته دامداران)