خریدار زعفران به قیمت امروز تیر ۱۴۰۰

خریدار زعفران به قیمت روز تیر ۱۴۰۰ خرید عمده انواع زعفران بیرجند ، خریدار عمده زعفران گناباد ، خریدار عمده زعفران تربت حیدریه ، خریدار زعفران بردسکن ، خریدار زعفران بجستان ، خریدار زعفران کشاورزان قاین

قیمت خرید زعفران عمده کشاورزان :

  • زعفران سرگل عمده هر مثقال ۳۸ هزار تومان
  • زعفران پوشال عمده هر مثقال ۳۴ هزار تومان
  • زعفران دسته عمده هر مثقال ۳۲ هزار تومان
  • زعفران زیر قربیلی عمده هر مثقال ۳۱ هزار تومان
  • زعفران سفید عمده هر مثقال ۶۰۰۰ تومان

کشاورزان زعفران برای فروش زعفران تماس بگیرید .

خریدار زعفران سرگل

خریدار زعفران سوپر نگین

خریدار زعفران دخترپیچ

خریدار زعفران پوشال و نگین