خریدار زعفران به قیمت امروز اردیبهشت ۱۴۰۰

خریدار زعفران به قیمت روز اردیبهشت ۱۴۰۰ خرید عمده انواع زعفران بیرجند ، خریدار عمده زعفران گناباد ، خریدار عمده زعفران تربت حیدریه ، خریدار زعفران بردسکن ، خریدار زعفران بجستان ، خریدار زعفران کشاورزان قاین

قیمت خرید زعفران عمده کشاورزان :

  • زعفران سرگل عمده هر مثقال ۴۵ هزار تومان
  • زعفران پوشال عمده هر مثقال ۴۱ هزار تومان
  • زعفران دسته عمده هر مثقال ۳۹ هزار تومان
  • زعفران زیر قربیلی عمده هر مثقال ۳۱ هزار تومان
  • زعفران سفید عمده هر مثقال ۸۵۰۰ تومان