خریدار زعفران تربت حیدریه ( خریدار زعفران کشاورز )

خریدار زعفران تربت حیدریه : خریدار زعفران سرگل تربت ، خریدار زعفران پوشال تربت حیدریه ، خریدار زعفران نگین تربت

اگر کشاورز زعفران هستید و قصد فروش زعفران دارید خریداریم

قیمت خریداری زعفران سرگل تربت حیدریه : مثقالی ۵۰۰۰۰ تومان

قیمت خریداری زعفران نگین تربت حیدریه : مثقالی ۵۷۰۰۰ تومان

قیمت خریداری زعفران پوشال تربت حیدریه : مثقال ۴۵۰۰۰ تومان

خریدار گل زعفران تربت حیدریه : برای فروش گل زعفران تماس بگیرید .