خرید کندر | قیمت عمده و جزئی کندر | خوراکی و دودی

دو نوع کندر در بازار موجود است کندر دودی و کندر خوراکی ، اسفند ۱۴۰۰

قیمت کندر خوراکی هر کیلو ۴۵۰ هزار تومان

قیمت کندر دودی هر کیلو ۲۰۰ هزار تومان

قیمت ۵۰ گرم کندر خوردنی ۲۵۰۰۰ هزار تومان

قیمت ۵۰ گرم کندر دودی ۹ هزار تومان