زعفران رشتخوار و باخرز – قیمت زعفران ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

زعفران رشتخوار و باخرز در انواع نمونه های مرغوب زعفران سرگل رشتخوار ، زعفران سوپر نگین رشتخوار ، زعفران دسته باخرز ، زعفران پوشال رشتخوار . قیمت زعفران رشتخوار قیمت زعفران باخرز در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

قیمت زعفران رشتخوار و قیمت زعفران باخرز :

  • قیمت زعفران سرگل باخزر هر مثقال ۵۵ هزار تومان
  • قیمت زعفران پوشال رشتخوار باخزر هر مثقال ۴۵ هزار تومان
  • قیمت زعفران دسته باخزر هر مثقال ۴۲ هزار تومان
  • قیمت زعفران زیر قربیلی رشتخوار باخزر هر مثقال ۳۵ هزار تومان
  • قیمت زعفران سفید باخزر هر مثقال ۱۱ هزار تومان

خرید زعفران باخزر و زعفران رشتخوار : ۰۹۱۰۷۶۳۹۰۲۸