زعفران عمده – فروش عمده زعفران قیمت روز خرید زعفران

زعفران عمده مستقیم کشاورز از زعفران عمده گناباد زعفران عمده قاینات زعفران عمده بیرجند زعفران عمده بجستان زعفران عمده فریمان زعفران عمده تربت حیدریه زعفران عمده فردوس زعفران عمده تایباد زعفران عمده خاش زعفران عمده بردسکن زعفران عمده بیدخت . فروش انواع زعفران عمده سرگل ، فروش انواع زعفران عمده سرگل شکسته ، فروش انواع زعفران دسته عمده و زیرقربیلی

زعفران عمده سرگل درجه یک

فروش زعفران عمده گناباد قیمت هر کیلو سرگل گناباد ۹۵۰۰۰۰۰ تومان

خرید زعفران عمده گناباد از کشاورز قیمت هر کیلو سرگل گناباد ۹۲۰۰۰۰۰ تومان

فروش زعفران عمده قاینات قیمت هر کیلو سرگل قاینات ۹۵۰۰۰۰۰ تومان

خرید زعفران عمده قاینات از کشاورز قیمت هر کیلو سرگل قاینات ۹۲۰۰۰۰۰ تومان

فروش زعفران عمده بیرجند قیمت هر کیلو سرگل بیرجند ۹۵۰۰۰۰۰ تومان

خرید زعفران عمده بیرجند از کشاورز هر کیلو سرگل بیرجند ۹۲۰۰۰۰۰ تومان

فروش زعفران عمده بجستان هر کیلو سرگل بجستان ۹۵۰۰۰۰۰ تومان

خرید زعفران عمده بجستان از کشاورز هر کیلو سرگل بجستان ۹۲۰۰۰۰۰ تومان

خرید زعفران عمده تایباد و خاش از کشاورز هر کیلو سرگل تایباد ۹۲۰۰۰۰۰ تومان

فروش زعفران عمده تایباد و خاش قیمت هر کیلو سرگل ۹۵۰۰۰۰۰ تومان

خرید زعفران عمده تربت حیدریه از کشاورز قیمت هر کیلو سرگل ۹۲۰۰۰۰۰ تومان

فروش زعفران عمده تربت حیدریه هر کیلو سرگل قیمت ۹۵۰۰۰۰۰ تومان

خرید زعفران عمده بردسکن از کشاورز قیمت هر کیلو سرگل ۹۲۰۰۰۰۰ تومان

فروش زعفران عمده بردسکن قیمت هر کیلو سرگل ۹۵۰۰۰۰۰ تومان

خرید زعفران عمده بیدخت از کشاورز قیمت هر کیلو سرگل ۹۲۰۰۰۰۰ تومان

فروش زعفران عمده بیدخت قیمت هر کیلو سرگل ۹۸۰۰۰۰۰ تومان

زعفران عمده – دسته درجه یک

فروش زعفران عمده گناباد قیمت هر کیلو زعفران دسته گناباد 8700000 تومان

خرید زعفران عمده گناباد از کشاورز قیمت هر کیلو سرگل گناباد 8200000 تومان

فروش زعفران عمده قاینات قیمت هر کیلو سرگل قاینات 8700000 تومان

خرید زعفران عمده قاینات از کشاورز قیمت هر کیلو سرگل قاینات 8200000 تومان

فروش زعفران عمده بیرجند قیمت هر کیلو سرگل بیرجند 8700000 تومان

خرید زعفران عمده بیرجند از کشاورز هر کیلو سرگل بیرجند 8200000 تومان

فروش زعفران عمده بجستان هر کیلو سرگل بجستان 8700000 تومان

خرید زعفران عمده بجستان از کشاورز هر کیلو سرگل بجستان 8200000 تومان

خرید زعفران عمده تایباد و خاش از کشاورز هر کیلو سرگل تایباد 8200000 تومان

فروش زعفران عمده تایباد و خاش قیمت هر کیلو سرگل 8700000 تومان

خرید زعفران عمده تربت حیدریه از کشاورز قیمت هر کیلو سرگل 8200000 تومان

فروش زعفران عمده تربت حیدریه هر کیلو سرگل قیمت 8700000 تومان

خرید زعفران عمده بردسکن از کشاورز قیمت هر کیلو سرگل 8200000 تومان

فروش زعفران عمده بردسکن قیمت هر کیلو سرگل 8700000 تومان

خرید زعفران عمده بیدخت از کشاورز قیمت هر کیلو سرگل 8200000 تومان

فروش زعفران عمده بیدخت قیمت هر کیلو سرگل 8700000 تومان

قیمت عمده سفیده زعفران : هرکیلو 2170000 تومان

کشاورزان و خریداران زعفران عمده دقت کنند که با توجه به اینکه زحمت برداشت و پاک سازی زعفران در کلیه شهرها به یک اندازه زحمت و زمان میبرد و نیز اینکه هرچند زعفران گناباد و قاینات بیشتر سر زبان ها است اما نمیتوان گفت قطعاً مرغوب ترین زعفران هستند . کیفیت زعفران به عوامل زیادی بستگی دارد از جمله روش نگهداری و تسریع در پر کردن و برداشت . از اینرو ممکن است زعفران دو زمین مجاور با یکدیگر متفاوت باشند چه برسد به دو شهر !

بنابراین قیمت زعفران در کلیه شهرها از جمله بیرجند ، قاین ، بیدخت ، گناباد ، بجستان ، تربت ، بردسکن و تایباد خاش تقریبا یکسان بوده و فرق بسیار اندکی شاید در حد ۱۰۰۰۰۰ تومان در هر کیلو داشته باشند .

برای خرید عمده زعفران در تهران ، اصفهان ، تبریز و شیراز با شماره ۰۹۱۲۵۲۰۱۷۹۹ تماس بگیرید .

کشاورزان عزیز برای فروش زعفران با شماره ۰۹۱۵۰۹۵۵۷۳۱ تماس بگیرند .

آزمایشگاه زعفران توتپُس می تواند در برآورد کیفیت و قیمت زعفران به شما کشاورزان زعفران و خریداران زعفران کمک کند .

بخش رایگان آزمایشگاه زعفران توتپُس : مقداری از زعفران خود را در پشقاب سفید بریزید و از آن عکس باکیفیت بگیرید و برای ما ارسال کنید . ما بصورت رایگان تقریبی از کیفیت و قیمت را به شما عرض میکنیم .

تصویر زعفران خود را به شماره واتس آپ ۰۹۱۵۰۹۵۵۷۳۱ ارسال کنید و رتبه کیفیت و قیمت زعفران را رایگان دریافت کنید .