30 By Info Off

زعفران قوچان | قیمت زعفران قوچان | ۱ دی ۱۴۰۱

زعفران قوچان از جمله زعفران های مرغوب ایران است . با توجه به اینکه آب و هوای قوچان گرم و خشک ضعیف است ممکن است کیفیت زعفران قوچان نسبت به مناطق گرم و خشک ضعیف تر باشد. قیمت زعفران قوچان بسته به نوع و کیفیت آن دارد . خرید زعفران قوچان در انواع زعفران پوشال قوچان ، زعفران سرگل قوچان ، زعفران نگین قوچان . ۱ دی ۱۴۰۱

خرید زعفران قوچان : برای خرید زعفران قوچان بصورت عمده و، کیلویی و مثقال به فروشگاه خشکبار توتپس مراجعه کنید .

قیمت زعفران قوچان خرید عمده ( سرگل ، پوشال ، نگین ) – ۱ دی ۱۴۰۱ :

  • قیمت زعفران پوشال قوچان کیلویی ۲۳۰۰۰۰۰۰ تومان
  • قیمت زعفران سرگل قوچان کیلویی ۲۶۵۰۰۰۰۰ تومان
  • قیمت زعفران نگین قوچان کیلویی ۲۹۵۰۰۰۰۰ تومان

قیمت زعفران قوچان‌ خرید مثقال ( سرگل ، پوشال ، نگین ) – ۱ دی ۱۴۰۱ :

  • قیمت زعفران پوشال قوچان مثقال ۱۳۵۰۰۰ تومان
  • قیمت زعفران سرگل قوچان مثقال ۱۶۰۰۰۰ تومان
  • قیمت زعفران نگین قوچان مثقال ۱۹۰۰۰۰ تومان

فروش عمده و جزئی زعفران قوچان کیلویی و بسته بندی برند توتپس