18 By Info 0

زعفران کدام شهر مرغوب تر است ؟

محل کشت زعفران در ایران ، بیشتر شهر ها و روستاهای خراسان رضوی ، خراسان جنوبی و مناطقی از خراسان شمالی می باشد . اینکه زعفران کدام شهر یا روستا با کیفیت تر یا مرغوب تر است به پارامترهای زیادی بستگی دارد . حتی در یک روستا ، زعفران یک زمین با زعفران زمین جانبی آن گاها متفاوت است .

برای داشتن محصول زعفران با کیفیت و مرغوب چه باید کرد ؟

  • پیاز زعفران روی کیفیت و مرغوبیت زعفران برداشت شده تاثیر بسزایی دارد .
  • آب یاری منظم و به موقع روی کیفیت و مرغوبیت زعفران اثر گذار است .
  • چیدن علف های زائد روی رشد و در نتیجه مرغوبیت زعفران موثر است .
  • چیدن در موقع مناسب ، پر کردن به موقع ، باران نخورده بودن ، نگهداری مناسب از دیگر الزامات داشتن زعفران با کیفیت و مرغوب می باشند .

بر اساس تجارب و گفته ها زعفران شهرهای گناباد ، قاین ، بیرجند ، تربت حیدریه کیفیت بالایی دارند .

مقایسه زعفران اصل / خالص با زعفران تقلبی