زعفران کردستان سنندج سقز – قیمت زعفران کردستان سنندج سقز امروز ۵ آذر ۱۴۰۰

زعفران کردستان زعفران سنندج زعفران سقز خرید عمده و جزئی زعفران در سنندج و سقز ، خرید انواع زعفران سرگل ، زعفران پوشال ، زعفران دسته دخترپیچ ، زعفران سوپر نگین به قیمت زعفران کردستان امروز ۵ آذر ۱۴۰۰

قیمت زعفران کردستان – قیمت خرید عمده زعفران کردستان امروز ۵ آذر ۱۴۰۰ :

 • قیمت زعفران سرگل هر مثقال ۴۵ هزار تومان
 • قیمت زعفران سرگل شکسته هر مثقال ۴۳ هزار تومان
 • قیمت زعفران پوشال هر مثقال ۴۱ هزار تومان
 • قیمت زعفران دسته دختر پیچ هر مثقال ۳۹ هزار تومان
 • قیمت زعفران زیر قربیلی هر مثقال ۳۱ هزار تومان
 • قیمت زعفران سفید هر مثقال ۸۵۰۰ تومان
 • قیمت زعفران شبه نگین هر مثقال ۵۳ هزار تومان
 • قیمت زعفران نگین هر مثقال ۶۰ هزار تومان
 • قیمت زعفران سوپر نگین هر مثقال ۷۵ هزار تومان

قیمت زعفران سنندج – قیمت خرید جزئی زعفران امروز ۵ آذر ۱۴۰۰ :

 • قیمت زعفران سرگل هر مثقال ۵۵ هزار تومان
 • قیمت زعفران سرگل شکسته هر مثقال ۴۵ هزار تومان
 • قیمت زعفران پوشال هر مثقال ۴۵ هزار تومان
 • قیمت زعفران دسته دختر پیچ هر مثقال ۴۲ هزار تومان
 • قیمت زعفران زیر قربیلی هر مثقال ۳۵ هزار تومان
 • قیمت زعفران سفید هر مثقال ۱۱ هزار تومان
 • قیمت زعفران شبه نگین هر مثقال ۵۹ هزار تومان
 • قیمت زعفران نگین هر مثقال ۷۰ هزار تومان
 • قیمت زعفران سوپر نگین هر مثقال ۸۵ هزار تومان