زعفران کیلویی چند ؟ قیمت روز هر کیلو‌ زعفران سرگل و دسته

قیمت هر کیلو زعفران بجستان کاشمر گناباد بیرجند قاینات بردسکن تربت حیدریه کاخک تایباد خواف امروز ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

قیمت هر کیلو زعفران سرگل بیرجند ۹/۵ میلیون تومان

قیمت هر کیلو زعفران سرگل قاینات ۹/۵ میلیون تومان

قیمت هر کیلو زعفران سرگل بیدخت ۹/۵ میلیون تومان

قیمت هر کیلو زعفران سرگل گناباد ۹/۵ میلیون تومان

قیمت هر کیلو زعفران سرگل بجستان ۹/۵ میلیون تومان

قیمت هر کیلو زعفران سرگل فردوس ۹/۵ میلیون تومان

قیمت هر کیلو زعفران سرگل بردسکن ۹/۵ میلیون تومان

قیمت هر کیلو زعفران سرگل کاشمر ۹/۵ میلیون تومان

قیمت هر کیلو زعفران سرگل تربت حیدریه ۹/۵ میلیون تومان

قیمت هر کیلو زعفران سرگل تربت جام ۹/۵ میلیون تومان

قیمت هر کیلو زعفران سرگل خواف ۹/۵ میلیون تومان

قیمت هر کیلو زعفران سرگل تایباد ۹/۵ میلیون تومان

قیمت هر کیلو زعفران دسته بجستان ، گناباد ، بردسکن و کاشمر ، بیرجند ، قاین ، تربت ، تایباد : ۸ میلیون تومان هر کیلوگرم زعفران دسته

شماره دریافت زعفران در تهران : ۰۹۱۲۵۲۰۱۷۹۹