16 By Info 0

سود را که میبرد ؟! برندگان بازار چه کسانی هستند ؟!

سود را که می برد ؟! پاسخ به اینکه برنده بازار سرمایه وحتی رفتار چه کسی است را می خواهیم بیان کنیم . عبارتی که مختصراً تشریح می کنیم در کنار تحلیل های رفتاری و بازارهای سرمایه قابل تامل است .

سود را کسانی می برند که یا بی نیاز هستند و یا صبور

اما معنی بی نیازی و صبور بودن در بازار و حتی رفتار یعنی چه ؟! حتماً تا به حال شنیده اید که «پول، پول می آورد» این جمله را می توان متناظر با مفهوم بی نیازی مالی دانست . در اصول رفتاری و مکاتب اخلاقی به عدم وابستگی بسیار توصیه می شود که فارغ از دنیا بودن مزایای دنیوی و اخروی فراوانی خواهد داشت . این پاداش برای کسانی است که فارغ از دنیا هستند و بسیار گفته شده است که برعکس، دنیا به آنها رو کرده است .

صبر در بازارهای مالی و متضرر مالی نیز در پس بی نیازی ارزشمند است . بعبارتی صبر و تحمل فشار نیز راهکار مناسبی برای رسیدن به سود قابل قبول است . هرچند که در سرمایه گذاری صحیح سرعت رسیدن به سود نیز پارامتر مهمی است اما اگر به دید بلند مدت به بازارهای سرمایه نگاه شود و در جای مناسب خرید صورت پذیرد ، صبر گزینه بسیار مناسبی برای رسیدن به سود متناظر با سایر بازارها است .

نکته ای که توصیه به عمق فهمیدن آن می شود این است که سود را کسانی میبرند که یا بی نیاز هستند و یا صبور . حال کاربرد آن چه در بازار سرمایه باشد و چه مواقع زندگی …