01 توسط Info 0

فرق ارزن خراسان و جیرفت

فرق ارزن خراسان و ارزن جیرفت بیشتر در ارزش غذایی این دو نوع ارزن است . ارزن خراسان از ارزن جیرفت کرمان گرانتر است .

مغز ارزن خراسان از ارزن جیرفت بیشتر است و در نتیجه در یک حجم یکسان ، ارزن خراسان سنگین‌تر است .

ارزن خراسان از ارزن جیرفت گرانتر است .

ارزن خراسان رنگ زرد روشن دارد و ارزن جیرفت یک طرف آن قهوه ای است و به اصطلاح دو رنگ است .

ارزن جیرفت بیشتر از ارزن خراسان است و در بازار بیشتر موجود است .

کیفیت و مرغوبیت ارزن خراسان بیشتر از ارزن جیرفت است .