قیمت زعفران بجستان گناباد بردسکن کاشمر -فروش عمده و‌جزئی امروز ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

قیمت زعفران بجستان کاشمر گناباد امروز ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ فروش عمده و جزئی زعفران بجستان گناباد بردسکن کاشمر :

قیمت عمده زعفران بجستان ، گناباد ، بردسکن و کاشمر – امروز ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ :

نوع زعفرانقیمت نوع زعفرانقیمت
سرگل۱۰/۲۰۰نگین عرف۱۲/۷۰۰
دسته۷/۴۰۰سفید۳/۸۰۰
زیرقربیلی۶/۹۰۰نگین سوپر۱۵/۷۰۰
قیمت زعفران عمده امروز

قیمت زعفران بجستان گناباد بردسکن کاشمر – فروش عمده زعفران اردیبهشت ۱۴۰۰ :

 • قیمت زعفران سرگل بجستان هر مثقال ۴۴ هزار تومان
 • قیمت زعفران پوشال بجستان هر مثقال ۴۱ هزار تومان
 • قیمت زعفران دسته بجستان هر مثقال ۳۹ هزار تومان
 • قیمت زعفران زیر قربیلی بجستان هر مثقال ۳۱ هزار تومان
 • قیمت زعفران سفید بجستان هر مثقال ۸۵۰۰ تومان
 • قیمت زعفران سرگل بجستان هر کیلو ۹۱۰۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران پوشال معمولی بجستان هر کیلو ۷۹۰۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران دسته بجستان هر کیلو ۷۱۰۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران زیر قربیلی (زیر الک) بجستان هر کیلو ۶۶۰۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران سفید بجستان (ریشه سفید) هر کیلو ۱۸۵۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران نگین عرف بجستان هر کیلو ۱۰۵۰۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران نگین قلمدار بجستان هر کیلو ۱۱۷۰۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران نگین سوپر بجستان هر کیلو ۱۲۷۰۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران نگین سوپر اتویی بجستان هر کیلو ۱۳۷۰۰۰۰۰ تومان

قیمت زعفران بجستان گناباد بردسکن کاشمر – فروش جزئی زعفران اردیبهشت ۱۴۰۰ :

 • قیمت زعفران سرگل بجستان هر مثقال ۵۵ هزار تومان
 • قیمت زعفران پوشال بجستان هر مثقال ۴۵ هزار تومان
 • قیمت زعفران دسته بجستان هر مثقال ۴۲ هزار تومان
 • قیمت زعفران زیر قربیلی بجستان هر مثقال ۳۵ هزار تومان
 • قیمت زعفران سفید بجستان هر مثقال ۱۱ هزار تومان

سفارش زعفران گناباد کاشمر بجستان و بردسکن : ۰۹۱۰۷۶۳۹۰۲۸ ارسال به کلیه شهرهای ایران .

شماره دریافت زعفران بجستان در تهران : ۰۹۱۲۵۲۰۱۷۹۹