قیمت گل زعفران تازه آذر ۱۴۰۰

قیمت گل زعفران تازه در بیرجند ، گناباد ، قاینات ، تربت حیدریه ، کاشمر ، بجستان ، بردسکن :

فروش گل تازه زعفران گناباد ، بیرجند ، تربت حیدریه ، بردسکن و قاینات به قیمت روز عمده و جزئی در فصل پاییز

قیمت هر کیلو گل زعفران تازه بیرجند در تهران ۳۷۰ هزار تومان

قیمت هر کیلو گل زعفران تازه گناباد در تهران ۳۷۰ هزار تومان

قیمت هر کیلو گل زعفران تازه قاینات در تهران ۳۷۵ هزار تومان

قیمت هر کیلو گل زعفران تازه بردسکن در تهران ۳۶۵ هزار تومان

قیمت هر کیلو گل زعفران تازه تربیت حیدریه در تهران ۳۶۰ هزار تومان

قیمت هر کیلو گل زعفران تازه بجستان در تهران ۳۷۰ هزار تومان

قیمت هر کیلو گل زعفران تازه بیدخت در تهران ۳۷۵ هزار تومان

قیمت هر کیلو گل زعفران تازه کاشمر در تهران ۳۷۰ هزار تومان

قیمت هر کیلو گل زعفران تازه تایباد در تهران ۳۶۵ هزار تومان

قیمت هر کیلو گل زعفران تازه خاش در تهران ۳۷۰ هزار تومان

قیمت هر کیلو گل زعفران تازه فیض آباد در تهران ۳۷۰ هزار تومان

برای ارسال سفارشات ۸۰ درصد قیمت کل در ابتدا دریافت شده و باید تا قبل از ساعت ۱۰ صبح یک روز قبل سفارشات درخواست شوند (تازگی گل ها حفظ شوند)

شماره سفارش : ۰۹۱۵۰۹۵۵۷۳۱