قیمت گل زعفران تازه آذر ۹۹

قیمت گل زعفران تازه در بیرجند ، گناباد ، قاینات ، تربت حیدریه ، کاشمر ، بجستان ، بردسکن :

فروش گل تازه زعفران گناباد ، بیرجند ، تربت حیدریه ، بردسکن و قاینات به قیمت روز عمده و جزئی در فصل پاییز

قیمت هر کیلو گل زعفران تازه بیرجند در تهران ۹۰ هزار تومان

قیمت هر کیلو گل زعفران تازه گناباد در تهران ۹۰ هزار تومان

قیمت هر کیلو گل زعفران تازه قاینات در تهران ۹۰ هزار تومان

قیمت هر کیلو گل زعفران تازه بردسکن در تهران ۹۰ هزار تومان

قیمت هر کیلو گل زعفران تازه تربیت حیدریه در تهران ۸۰ هزار تومان

قیمت هر کیلو گل زعفران تازه بجستان در تهران ۹۰ هزار تومان

قیمت هر کیلو گل زعفران تازه بیدخت در تهران ۹۰ هزار تومان

قیمت هر کیلو گل زعفران تازه کاشمر در تهران ۹۰ هزار تومان

قیمت هر کیلو گل زعفران تازه تایباد در تهران ۹۵ هزار تومان

قیمت هر کیلو گل زعفران تازه خاش در تهران ۹۵ هزار تومان

قیمت هر کیلو گل زعفران تازه فیض آباد در تهران ۹۵ هزار تومان

برای ارسال سفارشات ۸۰ درصد قیمت کل در ابتدا دریافت شده و باید تا قبل از ساعت ۱۰ صبح یک روز قبل سفارشات درخواست شوند (تازگی گل ها حفظ شوند)

شماره سفارش : ۰۹۱۵۰۹۵۵۷۳۱