قیمت یک کیلو زعفران – قیمت یک مثقال زعفران – اردیبهشت ۱۴۰۰

قیمت یک کیلو زعفران و قیمت یک مثقال زعفران که هر کیلو زعفران برابر ۱۰۰۰ گرم زعفران و ۲۱۷ مثقال زعفران است در تاریخ اردیبهشت ۱۴۰۰

  • زعفران سرگل هر مثقال ۴۵ هزار تومان
  • زعفران پوشال هر مثقال ۴۰ هزار تومان
  • زعفران دسته هر مثقال ۳۸ هزار تومان
  • زعفران زیر قربیلی هر مثقال ۳۲ هزار تومان
  • زعفران سفید هر مثقال ۸ هزار تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل : ۹۸۰۰۰۰۰ تومان

قیمت یک کیلو زعفران نگین : ۱۵۰۰۰۰۰۰ تومان

قیمت یک کیلو دسته زعفران : ۷۵۰۰۰۰۰ تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال : ۸۵۰۰۰۰۰ تومان

قیمت هر کیلو زعفران گناباد و قاینات : ۹۲۰۰۰۰۰ الی ۱۵۰۰۰۰۰۰ تومان

قیمت هر کیلو زعفران بیرجند : ۹۰۰۰۰۰۰ الی ۱۵۰۰۰۰۰۰ تومان

قیمت هر کیلو زعفران تربت حیدریه : ۹۰۰۰۰۰۰ الی ۱۴۰۰۰۰۰۰ تومان

قیمت هر کیلو زعفران فردوس : ۹۲۰۰۰۰۰ الی ۱۵۰۰۰۰۰۰ تومان

قیمت هر کیلو زعفران تایباد و خواف : ۹۲۰۰۰۰۰ الی ۱۵۰۰۰۰۰۰ تومان

قیمت هر کیلو زعفران بجستان : ۹۲۰۰۰۰۰ الی ۱۵۰۰۰۰۰۰

خرید زعفران کیلویی : ۰۹۱۰۷۶۳۹۰۲۸