نیرو برای چیدن پسته ، فرد برای پوست کندن و پاک کردن پسته

برای چیدن پسته از درخت نیازمند نیروی کار هستید؟

پوست کندن پسته و پاک کردن پسته نیاز به افراد فعال دارد