آوریل 28, 2021 By Info 0

پرک و بلغور – قیمت پرک جو و قیمت پرک گندم عمده

پرک گندم عمده ، پرک جو عمده ، بلغور گندم عمده ، جو دوسر عمده ، گندم پوست کنده ، پرک فوری مخصوص صبحانه و قیمت پرک جو ، قیمت پرک گندم ، قیمت جو دوسر ، قیمت گندم پوست کنده عمده

بهترین پرک جو و مصارف آن : پرک جو با کیفیت باید تمیز و پرک ها از هم جدا و رنگ روشنی داشته باشند.

بهترین پرک گندم و مصارف آن : پرک گندم با کیفیت باید تمیز و رنگ روشن ، کم آرد و پرک ها از هم جدا باشند.

انواع پرک : پرک جو ، پرک گندم ، پرک جو دوسر

قیمت مشتقات گندم ، جو و جو دوسر

قیمت عمده و کیسه ای

قیمت پرک جو و قیمت پرک گندم – قیمت پرک عمده ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ :

قیمت پرک جو دوسر معمولی کیسه ای هر کیلو ۳۲۵۰۰ تومان

قیمت پرک جو دوسر فوری کیسه ای هر کیلو ۳۵۵۰۰ تومان

قیمت پرک گندم کیسه ای هر کیلو ۷۷۵۰ تومان

قیمت پرک گندم عمده تناژ : ۷۶۵۰ تومان

قیمت جو پوست کنده و قیمت گندم پوست کنده – ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ :

قیمت جو دوسر پوست کنده کیسه ای هر کیلو ۳۲۰۰۰ تومان

قیمت گندم پوست کنده کیسه ای هر کیلو ۷۷۰۰ تومان

قیمت بلغور گندم و قیمت بلغور جو – ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ :

قیمت بلغور جو کیسه ای هر کیلو ۹۷۰۰ تومان

قیمت بلغور گندم کیسه ای هر کیلو ۷۸۵۰ تومان

قیمت بلغور جو دوسر کیسه ای هر کیلو ۳۲۰۰۰ تومان

قیمت آرد جو دوسر هر کیلو ۳۶۵۰۰ تومان

قیمت جو پوست کنده هر کیلو ۹۲۵۰ تومان

قیمت گندم پوست کنده هر کیلو ۷۶۵۰ تومان

موارد مصرف مشتقات گندم و جو

موارد مصرف جو دوسر :

موارد مصرف پرک جو :

موارد مصرف پرک گندم :

موارد مصرف جو دوسر پوست کنده :

موارد مصرف گندم پوست کنده :

موارد مصرف بلغور گندم : سوپ و

موارد مصرف بلغور جو : آش و سوپ و …

موارد مصرف جو پوست کنده : سوپ

فروش عمده پرک جو و پرک گندم ، عمده بلغور و عمده پوست کنده