پیش فروش پسته و زرشک و انار

پیش‌فروش خرید عمده روی درخت پسته و زرشک و انار مستقیم از کشاورز سر زمین ، خرید انار روی درخت ، پسته روی درخت و زرشک روی درخت