کشمش عمده – قیمت کشمش عمده ۱ خرداد ۱۴۰۲

کشمش عمده کاشمر ، کشمش عمده شیراز ، کشمش عمده زنجان ، قیمت کشمش سبز عمده ، قیمت کشمش پلویی عمده ، قیمت کشمش سایه خشک عمده ، قیمت مویز هسته دار عمده ، قیمت مویز بی هسته عمده

فروش عمده کشمش و مویز – قیمت کشمش عمده ۱ خرداد ۱۴۰۲ :

  • قیمت کشمش سبز درشت (غیر دودی) ۱۶۰ هزار تومان
  • قیمت کشمش پلویی ۹۵ هزار تومان
  • قیمت کشمش مویز هسته دار ( پاکستان) ۸۵ هزار تومان
  • قیمت مویز سیاه بی هسته درشت ۲۳۰ هزار تومان
  • قیمت مویز سیاه بی هسته ریز ۱۴۵ هزار تومان