کشمش عمده – قیمت کشمش عمده ۲ اسفند ۱۴۰۰

کشمش عمده کاشمر ، کشمش عمده شیراز ، کشمش عمده زنجان ، قیمت کشمش سبز عمده ، قیمت کشمش پلویی عمده ، قیمت کشمش سایه خشک عمده ، قیمت مویز هسته دار عمده ، قیمت مویز بی هسته عمده

فروش عمده کشمش و مویز – قیمت کشمش عمده ۲ اسفند ۱۴۰۰ :

  • قیمت کشمش سبز درشت (غیر دودی) ۵۸ هزار تومان
  • قیمت کشمش پلویی ۳۸ هزار تومان
  • قیمت کشمش مویز هسته دار ( پاکستان) ۴۸ هزار تومان
  • قیمت مویز سیاه بی هسته درشت ۱۱۰ هزار تومان
  • قیمت مویز سیاه بی هسته ۱۲۰ هزار تومان