دسته: زعفران سرگل

توسط Info

زعفران جگری یا روشن

زعفران جگری بهتر است یا زعفران قرمز روشن ؟ کیفیت زعفران جگری یا قرمز تیره در چه سطحی است ؟…