ارزن پوست گرفته (یک گونی ۳۵ کیلویی)

48,500 تومان

ارزن پوست گرفته تازه در گونی های ۳۵ کیلو‌یی

حداقل خرید یک گونی

توضیحات

خرید یک گونی ارزن پوست گرفته شده تازه . وزن هر گونی ۳۵ کیلو