اسپند سورت ( دانه سیاه )

32,500 تومان

اسپند دانه سیاه ، اسپند سورت ، دانه اسپند ، خلوص بالای ۹۵ درصد ، فروش بصورت کیسه ۲۵ الی ۴۰ کیلویی