عناب درشت

185,000 تومان

عناب درشت مرغوب با رنگ جگری تیره. می توان گفت بهترین عناب ، عناب درشت جگری با کمترین چرودگی است. به ای نوع عناب ، عناب سوپر نیز می گویند.