مغز گردو خورشتی

190,000 تومان

خرید مغز گردو خورشتی عمده و کارتنی . وزن هر کارتن مغز گردو خورشتی حدود ۵ کیلوگرم است. قیمت برای یک کیلوگرم گردو خورشتی می باشد.