کندر دودی

365,000 تومان

خرید کندر خوراکی کیلو‌یی و عمده …

توضیحات

کندر دودی مناسب دود کردن و استنشاق دود آن است. خرید حداقل ۵ کیلو کندر دودی